آیا از تلفن همراه پشتیبانی میشود؟

بلی، چنان چه تمایل دارید طرح با تلفن همراه سازگاری داشته باشد می‌توانید هنگام ثبت پروژه طراحی وب سایت گزینه‌های مورد نظر خود را انتخاب نمائید.