آیا شما کدهای نوشته شده ما را اصلاح می‌کنید؟

ما فرآیند طراحی وب سایت را ترجیحا از ابتدا انجام می‌دهیم. بدین ترتیب می‌توانیم از کیفیت کدنویسی و طراحی وب سایت انجام شده کسب اطمینان نماییم. با این حال می‌توانید کدهای نوشته شده و اصلاحیات مورد نظر را جهت بررسی ارسال نمائید.