چه سیستمی جهت کنترل نسخه استفاده می‌شود؟

جهت کنترل نسخه و مدیریت کد منبع از نرم افزار گیت استفاده می‌شود. تائین نسخه کد منبع نیز مطابق با نسخه 2.0.0 سند نسخه گذاری معناگرا انجام می‌شود.