چه می‌شود اگر کدنویسی و با طراحی وب سایت انجام‌شده نیازمند تغییرات باشد؟

شما می‌توانید در هر زمانی لیست تغییرات مورد نظر را از طریق صفحه پروژه ارسال نمایید. خوشحال خواهیم شد که برای بهبود برنامه و یا وب سایت شما کمکی نماییم. چنان چه تغییرات در ابتدای پروژه لحاظ نشده باشند و دارای پیچیدگی باشند، برآورد هزینه آن بصورت جداگانه لحاظ خواهد شد.